الكتروموتور abb 0.55kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-80m6a می باشد که در گروه الکتروموتور های ولتاژ پایین با درصد کیفی بالا قرار می گیرد.