الكتروموتور abb 2.2kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-112m6 می باشد و در دسته بندی الکتروموتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.