الكتروموتور abb 0.37kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-80m6a می باشد که در دسته الکتروموتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.