الكتروموتور abb 30kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-225m6a است و با قدرتی برابر 30 کیلووات در گروه دلتاژ پایین قرار می گیرد.