• ضریب تبدیل 5 الی 100
  • دور خروجی 14.5 الی 290 (rpm)
  • گشتاور خروجی 15 تا 1050 نیوتن
  • توان ورودی 0.06 تا 7.5 KW
  • قیمت از 975.000