• مدل : SEW RX
  • ضریب تبدیل : 1.30 تا 8.65
  • گشتاور خروجی : 36 تا 830 نیوتن
  • توان ورودی موتور : 0.12 تا 45 کیلو وات
  • مدل SEW R
  • ضریب تبدیل : 3.21 تا 289.74
  • گشتاور خروجی : 31 تا 18000 نیوتن
  • توان ورودی : 0.09 تا 160 کیلووات
  • شروع قیمت : 1.080.000