• پوسته منسجم
  • ارتقاء تا 6 مرحله
  • سایز فلنج IEC B5, B14
  • ترمز الکترومغناطیس
  • تنوع زیاد محصول (12 مدل
  • گشتاور (Torque) 80 تا 20000 نیوتن
  • نسبت تبدیل (Ratio) 1:6 تا 1:15000
  • ورودی (Input Power) 0.12 تا 160 کیلووات