الكتروموتور abb 3kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-132s6a است و در گروه الکتروموتور های با ولتاژ پایین قرار می گیرد.