الکتروموتور ABB kw 7.5 / 900 rpm

الكتروموتور abb 7.5kw / 900rpm با كد فني m2qa-160m6a دارای وزن 119 کیلو در دسته الکتروموتور های با ولتاز پایین قرار دارد.