الکتروموتور ABB kw 4 / 900 rpm

الكتروموتور abb 4kw / 900rpm با وزن 65 کیلوگرم در دسته الکتروموتور با ولتاژ پایین قرار می گیرد.