الكتروموتور abb 15kw / 900rpm با كد فني m2qa-180l6a است و با وزن 140 کیلو در دسته الکتروموتور های با ولتاژ پایین قرار می گیرد.