الكتروموتور abb 132kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-315l6a می باشد و با وزنی بالا تر از یک تن و دویست کیلوگرم در دسته الکتروموتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.