الكتروموتور abb 1.5kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-100l6 می باشد و در گروه الکتروموتور با ولتاژ پایین قرار می گیرد.