اینورتر دلتاEL 2.2KWتكفاز

اينورتر delta 2.2kw vfd-el ورودي تكفاز VFD-022-EL-21

درايوي با قابليت هاي بالا،  عملكرد قوي  و كاربردي وسيع در صنايع