کد فنی : PI044F

این ژنراتور با تیپ موتور PI044F دارای توان دائم 10KW  و  12.5kva است .