دومین پارامتر مهم در انتخاب یک سرو موتور مناسب، توجه به گشتاور مورد نیاز با توجه به گشتاور نامی موتور می باشد. گشتاور یکی از پارامتر های مهم در انتخاب سرو موتور بوده و در صورتی که موتور انتخاب شده نتواند گشتاور مورد نیاز سیستم را تامین کند، باعث بروز مشکلاتی در سیستم می شود. در اکثر موارد برای رفع این اشکالات باید الکتروموتور را با یک رنج توانی بالاتر جایگزین نمود که مستلزم صرف وقت و هزینه مازاد می باشد. برای انتخاب موتور برای یک بار مشخص باید قوانین زیر رعایت شود:

  • گشتاور نامی موتور> گشتاور نامی مورد نیاز
  • ماکزیمم گشتاور موتور > مامزیمم گشتاور لحظه ای مورد نیاز
  • اینرسی اولیه بار< 6 برابر اینورسی اولیه روتور موتور برای موتور های سری EMG/EML/EMB
  • اینرسی اولیه بار < 20 برابر اینرسی اولیه روتور برای موتور های سری EMJ

 لیست قیمت سرو موتور

کاتالوگ سرو موتور