اینورتر دلتا VL 75kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 75kw ورودي سه فاز

كد  VFD-750-VL-43