اینورتر دلتا VL 55kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 55kw ورودي سه فاز

كد  VFD-550-VL-43