اینورتر دلتا VL 5-5kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 5.5kw ورودي سه فاز

كد  VFD-055-VL-43