اینورتر دلتا VL 45kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 45kw ورودي سه فاز

كد  VFD-450-VL-43