اینورتر دلتا VL 37kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 37kw ورودي سه فاز

كد  VFD-370-VL-43