اینورتر دلتا VL 30kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 30kw ورودي سه فاز

كد  VFD-330-VL-43