اینورتر دلتا VL 22kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 22kw ورودي سه فاز

كد  VFD-220-VL-43