اینورتر دلتا VL 18-5kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 18.5kw ورودي سه فاز

كد  VFD-185-VL-43