اینورتر دلتا VL 15kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 15kw ورودي سه فاز

كد  VFD-150-VL-43