اینورتر دلتا VL 11kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 11kw ورودي سه فاز

كد  VFD-110-VL-43