اینورترteco gs10 18.5kw ورودی  سه فاز

کد JNTEBG-BA-0025 AZ