اینورتر ال اسS100 7.5 KW سه فاز exfns-ip66

اینورترLS S1007.5 KW سه فازexfns-ip66