اینورتر دلتا s-2-2kw-تكفاز

اينورترdelta vfd-s 2.2kw‌ ورودي تك فاز

كد VFD-022-S-21