اینورتر دلتا s-0-37kw

اينورترdelta vfd-s 0.37kw‌ ورودي تك فاز

كد VFD-004-S-21