اينورترdanfoss micro fc51 5.5kw‌ورودي سه فاز

كد P5K5-T4