اينورترdanfoss micro fc51 4kw‌ورودي سه فاز

كد PK40-T4