اينورترdanfoss micro fc51 3kw‌ورودي سه فاز

كد P3K0-T4