اينورترdanfoss micro fc51 22kw‌ورودي سه فاز

كد P22K-T4