اينورترdanfoss micro fc51 2.2kw‌ورودي سه فاز

كد P2K2-T4