اينورترdanfoss micro fc51 18.5kw‌ورودي سه فاز

كد P18K-T4