اينورترdanfoss micro fc51 15kw‌ورودي سه فاز

كد P15K-T4