اينورترdanfoss micro fc51 11kw‌ورودي سه فاز

كد P11K-T4