اينورترdanfoss micro fc51 1.5kw‌ورودي سه فاز

كد P1K5-T4