اينورترdanfoss micro fc51 0.75kw‌ورودي سه فاز

كد FC-051PK75T4