اينورترdanfoss micro fc51 0.37kw‌ورودي سه فاز

كد FC-051PK37T4