MICRO 0.18KW تكفاز

اينورترdanfoss micro fc51 0.18kw‌ورودي تك فاز كد PK18-x2
كنترل دور موتور مدل Micro يك مبدل فركانسي بي نظير ،كاملا قابل اطمينان،با كاربري ساده و با تنظيمات بينهايت آسان مي باشد كه در اختيار كاربران قرار مي گيرد. ترمينال هاي اين كنترل دور جهت حفظ استاندارد هاي كلي،مشابه با استاندارد موجود در ديگر كنترل دور موتورو هاي دانفوس، نامگذاري شده است. نخستين درايو جهت كاربرد عمومي با نام VLT‌ از سال 1968 توسط شركت دانفوس به بازار جهاني عرضه شده است.