اينورترdelta vfd-m 5.5kw‌ورودي سه فاز

كد VFD-055-M-43