اينورترdelta vfd-m 3.7kw‌ورودي سه فاز

كد VFD-037-M-43