اینورتر دلتاM 2.2KW سه فاز

اينورترdelta vfd-m 2.2kw‌ورودي سه فاز

كد VFD-022-M-43