اینورتر دلتاM 2.2KW تكفاز

اينورترdelta vfd-m 2.2kw‌ورودي تكفاز كد VFD-022-M-21

درايو مايكرو داراي وكتور كنترل.سايز كوچك دستگاه موجب استفاده بسيار زياد در موارد قدرت متوسط و پايين گرديده است.درايو سري M داراي صدا  و نويز بسيار پايين و داراي نوآوري هاي متعدد در توليد درايو مي باشد.