اينورترdelta vfd-m 1.5kw‌ورودي سه فاز

كد VFD-015-M-43.