اينورترdelta vfd-m 0.75kw‌ورودي سه فاز

كد VFD-007-M-43