اینورتر دلتاM 0.37KW تكفاز

اينورترdelta vfd-m 0.37kw‌ورودي تكفاز

كد VFD-004-M-21