الکتروموتور ABBkw 75 / 3000 rpm

الكتروموتور abb 75 kw / 3000 rpm سه فاز از سري m2qa با کد فنی 280S2A و وزن 498 کیلوگرم در دسته الکتروموتور های ولتاژ پایین قرار دارد.